Kamis, 07 Juni 2012

EKONOMI ISLAM


Pengertian Ekonomi Menurut Islam
Ekonomi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Dalam pengertian masa kini, ekonomi ialah satu pengkajian berkenaan dengan kelakuan manusia dalam menggunakan sumber-sumber untuk memenuhi keperluan mereka.
Dalam pengertian Islam pula, ekonomi ialah satu sains sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi manusia yang didasarkan kepada asas-asas dan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah sebagian daripada asas kepada masyarakat dan negara Islam. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan dan pada kedua-dua asas inilah terhubung jalin sistem sosial Islam.
Pengertian Ilmu Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
Ilmu Ekonomi Islam adalah teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu (unsur Ilahiah). Oleh karena itu, Ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara apa adanya, tetapi juga harus menerangkan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang seharusnya dikesampingkan (dihindari).
Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam.
Asas-asas Sistem Ekonomi Islam
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-Qasas: 77).

Daripada ayat di atas terdapat beberapa asas ekenomi Islam, di antaranya:
 1. Allah Pemilik Segala Sesuatu
 2. Kekayaan di Dunia adalah untuk Mencari Kehidupan Akhirat
 3. Kebahagiaan di Dunia Tidak Boleh Diabaikan dalam Mendapatkan Akhirat
 4. Tetap Berlaku Adil kepada Sesama Manusia
 5. Tidak Boleh Melakukan Kerusakan
Prinsip-prinsip Utama Ekonomi Islam
 1. Hak milik peribadi
 2. Kebebasan mencari sumber pendapatan
 3. Keadilan social
 4. Hak pewarisan
Ciri-ciri Utama Sistem Ekonomi Islam
 1. Sistem ekonomi Islam adalah sebagian daripada sistem Islam yang Syumul
 2. Mewujudkan keseimbangan di antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat
Ekonomi Syariah Menekankan Empat Sifat
 1. Kesatuan (unity)
 2. Keseimbangan (equilibrium)
 3. Kebebasan (free will)
 4. Tanggungjawab (responsibility)
Tujuan Ekonomi Islam
 1. Menunaikan sebagian daripada tuntutan ibadah
 2. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat
 3. menghapuskan ataupun mengatasi masalah kemiskinan, mewujudkan peluang pekerjaan dan mengekalkan kadar pertumbuhan yang optimum
 4. Mengekalkan keamanan dan kepatuhan terhadap undang-undang
 5. Mewujudkan keharmonisan hubungan antarbangsa dan memastikan kekuatan pertahanan Negara
 6. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia
Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional
Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen provitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen provitnya, yaitu sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha